Gebruiksvoorwaarden

De website wordt u aangeboden door Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

1.1 Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
1.2 Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.3 Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
1.4 Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
1.5 De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg.
1.6 Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de door u gevraagde dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
2.2 Indien Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg zonder waarschuwing ingrijpen.
2.3 Indien naar het oordeel van Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.4 Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.5 Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
3.2 Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging

5.1 Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
5.2 U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg.
5.3 Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

6.1 Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
6.2 Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
6.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg gevestigd is.
7.3 Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
7.4 Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg schriftelijk zijn aanvaard.
7.5 Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.

Module Webshop

Indien Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg een webshop exploiteert zijn daarop de volgende bepalingen van toepassing.

Artikel 1. Prijzen en informatie

1.1 Alle op de website en in andere van Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
1.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de koopovereenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

Artikel 2. Totstandkoming koopovereenkomst

2.1 De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod van Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg en het voldoen aan de daarbij door Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg gestelde voorwaarden.
2.2 Indien u het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 3. Herroepingsrecht

3.1 U heeft het recht de op afstand gesloten koopovereenkomst met Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
3.2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat u in een fysieke winkel zou kunnen.
3.3 U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
3.4 U kunt de koopovereenkomst binnen 14 dagen ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft u nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
3.5 Reeds door u (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding worden terugbetaald aan u op dezelfde wijze als dat u de bestelling heeft betaald. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg aanbiedt het product zelf af te halen, mag Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg wachten met terugbetalen tot Fysiotherapie Praktijk Swaanenburg het product heeft ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3.6 Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.